Lịch làm việc UBKT Tỉnh ủy tuần 37/2021

Lịch làm việc UBKT Tỉnh ủy tuần 37/2021

Số kí hiệu Vb1955
Ngày ban hành 10/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/09/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Loan

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 10 tháng 9 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 37, từ ngày 12/9 đến ngày 17/9/2021)
-----
Chủ nhật (12/9):
Chiều:    - 16 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
             Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ hai (13/9):
Sáng:    - 08 giờ 00 – 10 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 37/2021.
               Thành phần: Thường trực UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             Nội dung: giao ban công tác tuần.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               - 10 giờ 00 – 11 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Bí thư), chủ trì làm việc với Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               Nội dung: BCH Công đoàn báo cáo đề án nhân sự.
               Thành phần cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
               Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:   - 13 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), đi công tác cơ sở (có Chương trình riêng).
               Thành phần cùng đi: theo Quyết định số 288-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
               Phương tiện: Xe 93A-2277.                                          
               - 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN UBKTTU, Trưởng đoàn), chủ trì làm việc với Chi ủy Chi bộ Cục Thống kê tỉnh.
               Thành phần: theo Quyết định số 07-QĐ/UBKTTU ngày 31/3/2021, gồm: đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Văn Đông (PTPNV2), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTV), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV).
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), đi công tác cùng Đoàn giám sát số 290-QĐ/TU.
             Địa điểm: tại thành phố Đồng Xoài.
Thứ ba (14/9):
Sáng:      - 08 giờ 00 – 10 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), Chủ trì họp Đoàn kiểm tra 186-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy.
               Nội dung: Báo cáo kết quả thẩm tra xác minh.
               Thành phần cùng dự: theo Quyết định số 186-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (CVC).
               Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU, Trưởng đoàn), đi công tác tại Công ty cao su Bình Long.
               Thành phần: theo Quyết định số 20-QĐ/UBKTTU ngày 23/6/2021, gồm: đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTV), đ/c Bùi Duy Linh (KTV), đ/c Bùi Trọng Thoại (CV).
               Địa điểm: tại Công ty cao su Bình Long.
               Phương tiện: Xe 93A-2277.
Chiều:   - 14 giờ 00 – 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19.
Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh.
       Địa điểm: tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
             - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19.   
             Địa điểm: tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ (15/9):
Sáng:    - 07 giờ 30 : Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU) cùng đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Địa điểm: tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
               Phương tiện: Xe 93A-2277.
               - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), đi công tác cơ sở (có Chương trình riêng).
               Thành phần cùng dự: theo Quyết định số 186-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (CVC).
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp góp ý Báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 999-QĐ/TU, ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy.
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.            
Thứ năm (16/9):
Sáng:      - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), chủ trì làm việc với đảng viên.
               Thành phần cùng dự: theo Quyết định số 186-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (CVC).
                     Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), đi công tác cùng Đoàn giám sát số 290-QĐ/TU.
             Địa điểm: tại huyện Lộc Ninh.
Chiều:    - 14 giờ 00 : Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Ban Pháp chế - HĐND tỉnh.
             Địa điểm: tại phòng họp A - HĐND tỉnh.
               - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19.   
             Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
               - 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), đi công tác cùng Đoàn giám sát số 290-QĐ/TU.
             Địa điểm: tại huyện Bù Đốp.
Thứ sáu (17/9):
Sáng:      - 08 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 13/2021.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết Quyết định 999-QĐ/TU, ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy (Tờ trình kèm theo dự thảo toàn văn Báo cáo và dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy) theo Kết luận số 124-KL/TU, ngày 07/9/2021 của Thường trực Tỉnh ủy.
2. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.
                     Địa điểm: tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều:   - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), Chủ trì họp Đoàn kiểm tra 288-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy.
               Nội dung: Báo cáo kết quả thẩm tra xác minh.
               Thành phần cùng dự: theo Quyết định số 288-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
               Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Lưu ý: Đ/c Ngô Doãn Minh chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo đi công tác.

Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1


Nguyễn Thị Bích Liên
 
 
  

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây