Lịch làm việc UBKT Tỉnh ủy tuần 38/2021

Lịch làm việc UBKT Tỉnh ủy tuần 38/2021

Số kí hiệu VB1965
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/09/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Loan

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 10 tháng 9 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 38, từ ngày 18/9 đến ngày 24/9/2021)
-----
Thứ bảy (18/9):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), đi kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 (Có chương trình riêng).  
Thành phần cùng đi: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (CVC).
Phương tiện: Xe 93A-2277
Chủ nhật (19/9):
Chiều:    - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
             Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ hai (20/9):
Chiều:   - 14 giờ 00 – 15 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 38/2021.
               Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU, lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan.
Nội dung: giao ban công tác tuần.
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             - 15 giờ 00 – 15 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Bí thư), chủ trì họp Chi ủy Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN, Phó Bí thư), đ/c Bùi Thị Giang (UV, Chi ủy viên).
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.   
             - 15 giờ 30 - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Bí thư), chủ trì họp Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               Thành phần: Toàn thể các đ/c đảng viên Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
              - 16 giờ 00 – 16 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Bí thư), chủ trì họp Chi ủy Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN, Phó Bí thư), đ/c Bùi Thị Giang (UV, Chi ủy viên).
             Địa điểm: tại Hội trưng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.     
Thứ ba (21/9):
Sáng:      - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh uy phiên thứ 27.
Nội dung: UBKT Tỉnh ủy Thông qua Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBKT Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.
               Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN).
               Địa điểm: tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Chiều:   - 14 giờ 00 – 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19.
Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh.
       Địa điểm: tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
             - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19.   
             Địa điểm: tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ (22/9):
Sáng:    - 08 giờ 00 – 09 giờ 30 : Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), chủ trì làm việc với đảng viên.
               Thành phần cùng dự: theo Quyết định số 186-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (CVC).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             - 09 giờ 30 – 11 giờ 00 : Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), chủ trì làm việc với đảng viên.
               Thành phần cùng dự: theo Quyết định số 186-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (CVC).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:    - 13 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), đi công tác cơ sở (có Chương trình riêng).
               Thành phần cùng đi: theo Quyết định số 288-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
             Phương tiện: Xe 93A-2277.
             - 13 giờ 30: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU), dự họp trực tuyến cùng Đoàn giám sát số 289-QĐ/TU.
             Địa điểm: tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Thứ năm (23/9):
Sáng:      - 08 giờ 00: Các đ/c Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 999-QD/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCHTW khóa XII.  
                     Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:    - 13 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), đi công tác cơ sở (có Chương trình riêng).
               Thành phần cùng đi: theo Quyết định số 288-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
               Phương tiện: Xe 93A-2277.
- 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19.   
             Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
               - 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN UBKTTU, Trưởng đoàn), chủ trì làm việc tại Cục Thống kê tỉnh.
               Thành phần: theo Quyết định số 07-QĐ/UBKTTU ngày 31/3/2021, gồm: đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Văn Đông (PTPNV2), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTV), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV).
             Địa điểm: tại Cục Thống kê tỉnh.
Thứ sáu (24/9):
Sáng:      - 08 giờ 00: Các đ/c Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) phiên thứ 6/2021 (hình thức họp trực tuyến).
Thời gian:  Cả ngày.
Nội dung:
1. Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.
3. Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
                     Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lưu ý: Đ/c Ngô Doãn Minh chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo đi công tác.

Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây