Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 07-2023

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 07-2023

Số kí hiệu VB 2283
Ngày ban hành 11/02/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
                                                                                                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 10 tháng 01 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 07 năm 2023 (từ ngày 13 đến ngày 17/2/2023)
------
Thứ Hai (13/02):
    Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 05/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
1. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Tổng hợp việc sửa đổi, bổ sung Quy định 778-QĐ/TU ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và việc triển khai thực hiện Hướng dẫn 07-HD/BTCTW, ngày 20/8/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.
Thành phần mời dự nội dung 2: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy năm 2022; đánh giá, phân loại các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy năm 2022.
Thứ Ba (14/02):
     Sáng:     - 07h30’ – 08h30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 05/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
         Nội dung:
Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy năm 2022. (2) Đánh giá, phân loại các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy năm 2022. Thành phần mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- 08h30’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì các hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ.  
     - 08h30’ – 09h00’: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bước 2). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
    - 09h00’ – 09h15’: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 3). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
    - 09h15’ – 09h45’: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 4). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; Trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
     - 10h00’ – 11h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
      Nội dung:
         1. Thực hiện quy trình công tác cán bộ (bước 5).
         2. Về công tác cán bộ.
         3. Thông qua dự thảo: (1) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 -NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế tập thể; (2) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (3) Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân BTV Tỉnh ủy năm 2022.
         Thành phần dự họp nội dung 3: Các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, Thủ trưởng các đơn vị: Sở Nội vụ, Tư pháp, Liên minh HTX tỉnh.
         - 11h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 6/2023. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
         Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ.
Thứ (15/2):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt văn nghệ sĩ đầu xuân Quý Mão năm 2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
                   Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, sở Tài chính.
Thứ Năm (16/2):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
                   (Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp các đơn vị chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự; các đơn vị liên quan mời doanh nghiệp tham dự)
                    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 2/2023. Địa điểm: Tại trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh.
     Chiều:   - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 06/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo các nội dung: (1) Báo cáo số 07-BC/BCSĐ ngày 05/01/2023 về việc cho ý kiến bổ sung vốn điều lệ Quỹ Khởi nghiệp tỉnh; (2) Báo cáo số 08-BC/BCSĐ ngày 05/01/2023 của BCS đảng UBND tỉnh về việc cho ý kiến đối với dự toán thu, chi năm 2022 của Quỹ Bảo vệ môi trường; (3) Tờ trình số 24-TTr/BCSĐ ngày 10/01/2023 của BCS đảng UBND tỉnh về cho chủ trương các dự án đất công và chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư, đô thị, dịch vụ và thương mại Minh Lập theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
Thứ Sáu (17/2):
    Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, các đảng đoàn, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                   Nội dung: Tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ; những vấn đề nổi lên, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất (nếu có).
                   Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, các đảng đoàn, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
                   (Giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung).

                   Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập85
  • Hôm nay10,173
  • Tháng hiện tại30,803
  • Tổng lượt truy cập8,031,917
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây