Xây dựng nông thôn mới

Nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch cho người dân

Nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch cho người dân

 •   30/01/2024 10:11:58 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Những năm qua mặc dù các công trình cấp nước sạch tập trung được đầu tư xây dựng đồng bộ, mạng lưới được mở rộng, tuy nhiên nhiều hộ dân vẫn còn sử dụng nguồn nước ngầm chưa qua xử lý phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Điều này có thể để lại nhiều hệ lụy về sức khỏe cũng như không đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, việc khai thác nước ngầm tràn lan gây hậu quả vô cùng lớn, làm cạn kiệt nguồn tài nguyên nước và biến đổi khí hậu.
Dấu ấn nông thôn mới Bình Phước

Dấu ấn nông thôn mới Bình Phước

 •   30/01/2024 09:59:12 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Năm 2023 khép lại nhưng mở ra nhiều điểm nhấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Dịp xuân mới – Giáp Thìn 2024, cùng điểm lại những thành tựu, dấu ấn nổi bật về chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023.
Xã Thuận Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Thuận Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

 •   16/01/2024 10:50:23 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/01/2024, UBND xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao và đón bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Két Nước (địa điểm Mỹ - ngụy sát hại đồng bào Làng 2, đồn điền cao su Thuận Phú năm 1965).
Thổi bùng khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam cất cánh (Kỳ 3)

Thổi bùng khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam cất cánh (Kỳ 3)

 •   19/12/2023 09:29:21 AM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh là định hướng xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trong thời gian tới”. Theo đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh”, lấy “nông dân là trung tâm, nông nghiệp là động lực và nông thôn là nền tảng”.

Thổi bùng khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam cất cánh (Kỳ 2)

 •   19/12/2023 09:23:56 AM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang có những tác động lớn đến ngành nông nghiệp Việt Nam. Việc ứng dụng những tiến bộ, thành tựu công nghệ của nhân loại vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức vô cùng lớn đòi hỏi ngành Nông nghiệp nước ta cần vượt qua.
Thổi bùng khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam cất cánh (Kỳ 1)

Thổi bùng khát vọng đưa nông nghiệp Việt Nam cất cánh (Kỳ 1)

 •   19/12/2023 09:15:27 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Quan điểm của Đảng về vai trò “nông nghiệp là trụ đỡ nền kinh tế” là sự kế thừa và phát triển lịch sử tư tưởng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao vai trò của nông nghiệp. Người khẳng định vai trò của nông nghiệp “là gốc” và đã đặt nông nghiệp trong mối quan hệ thống nhất hữu cơ với ngành kinh tế khác.
Một số nội dung mới trong chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Một số nội dung mới trong chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 •   19/12/2023 08:57:23 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5-8-2008 của Hội nghị Trung ương 7 khóa X “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đang có một số khó khăn, thách thức cần được quan tâm giải quyết.
Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 •   19/12/2023 08:51:12 AM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở tổng kết gần 15 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và những bài học rút ra từ quá trình tổ chức thực hiện, trước bối cảnh mới, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, Nghị quyết số 19-NQ/TW đã đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 •   19/12/2023 08:45:03 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở tổng hợp các Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của 28 Ban, Bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh uỷ, thành uỷ; 26 chuyên đề nghiên cứu của các viện nghiên cứu, trường đại học; 41 hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học; kết quả khảo sát thực tế tại các địa phương; Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW đã trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến để trình Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
9 nhóm giải pháp xây dựng nông thôn mới ăm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

9 nhóm giải pháp xây dựng nông thôn mới ăm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 •   19/12/2023 08:31:58 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ đã có Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 27/2/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Những điểm mới của Đảng trong Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Những điểm mới của Đảng trong Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 •   19/12/2023 08:23:42 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Điểm mới của Nghị quyết 19 so với Nghị quyết 26 khi khẳng định nông dân là người quyết định thành công của sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn và bổ sung các tiêu chí xây dựng giai cấp nông dân.
Cơ sở lý luận đến thực tế triển khai thực hiện vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Cơ sở lý luận đến thực tế triển khai thực hiện vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới

 •   18/12/2023 10:52:03 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng nông thôn mới là biện pháp tổng hợp để phát triển nông thôn và cần phải được thực hiện ngay từ chính những người dân ở cộng đồng dân cư. Sự tham gia của người dân và cộng đồng đóng vai trò quan trọng thì việc xây dựng nông thôn mới đi đúng trọng tâm, trọng điểm; giải quyết tốt những khó khăn bức xúc của người dân trong sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của họ.
Hội Nông dân huyện Lộc Ninh đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới

Hội Nông dân huyện Lộc Ninh đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới

 •   17/12/2023 10:23:27 AM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều năm qua, Hội Nông dân huyện Lộc Ninh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Bù Gia Mập

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Bù Gia Mập

 •   17/12/2023 03:20:15 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Là huyện biên giới, hơn 80% dân số phát triển kinh tế từ nông nghiệp, do đó, Đảng bộ huyện Bù Gia Mập luôn xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm tạo đột phá cho ngành nông nghiệp địa phương là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.
Tạo bước đột phá đưa cây điều trở thành cây “tỷ đô”

Tạo bước đột phá đưa cây điều trở thành cây “tỷ đô”

 •   17/12/2023 03:12:21 AM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Từ nghị quyết chuyên đề Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước ban hành về phát triển ngành điều của địa phương năm 2020, đến nay ngành điều Bình Phước đã có những bước đột phát quan trọng và sau 3 năm, kim ngạch xuất khẩu nhân điều đã mang về cho địa phương mỗi năm hơn 1 tỷ USD.
Kết quả thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Kết quả thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

 •   17/12/2023 02:52:24 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương tổng kết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

Quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới

 •   15/12/2023 09:46:51 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng nông thôn mới là biện pháp tổng hợp để phát triển nông thôn và cần phải được thực hiện ngay từ chính những người dân ở cộng đồng dân cư. Sự tham gia của người dân và cộng đồng đóng vai trò quan trọng thì việc xây dựng nông thôn mới đi đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời góp phần giải quyết tốt những khó khăn, bức xúc của người dân trong sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của họ.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng nông thôn mới hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng nông thôn mới hiện nay

 •   15/12/2023 05:05:09 PM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Ngay sau cách mạng tháng Tám thành công, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, cùng một lúc phải chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng trước hết đến xây dựng đời sống mới cho nhân dân. Ngày 4-3-1946, Người ra Sắc lệnh 44/SL về “Đời sống mới” và phát động phong trào “Xây dựng đời sống mới”. Thực hiện nhiệm vụ đó, ngày 3-4-1946, Ủy ban vận động đời sống mới Trung ương ra đời.
Bảo vệ môi trường - điểm nhấn xây dựng nông thôn mới

Bảo vệ môi trường - điểm nhấn xây dựng nông thôn mới

 •   13/12/2023 11:00:01 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây