Rèn luyện bản lĩnh chính trị đối với lực lượng an ninh kinh tế trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới 

Thứ tư - 04/11/2020 02:04 1.088 0
Trải qua 67 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh kinh tế (ANKT) đã vượt qua khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, lập nên nhiều chiến công to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thật sự trở thành công cụ sắc bén, tin cậy của Đảng và Nhà nước. Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, cả trong thời chiến và thời bình, lực lượng ANKT nói chung và lực lượng ANKT Công an tỉnh Bình Phước nói riêng đã có nhiều đóng góp, cống hiến, nhiều tấm gương anh dũng chiến đấu, hy sinh để mang lại cuộc sống bình yên, vì an ninh Tổ quốc đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận.
Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quán triệt cán bộ, đảng viên cài đặt ứng dụng BlueZone “Phòng, chống dịch Covid-19” theo chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh
Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị quán triệt cán bộ, đảng viên cài đặt ứng dụng BlueZone “Phòng, chống dịch Covid-19” theo chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh
Trải qua hơn 23 năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng ANKT tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành và tổ chức kinh tế nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Một trong những yếu tố cơ bản, quyết định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng ANKT Công an tỉnh Bình Phước chính là sự kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị.

Bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ CAND được tạo thành bởi sự giác ngộ chính trị cao, nhận thức sâu sắc về nền tảng tư tưởng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; năng lực tư duy chính trị sắc sảo, nhạy bén, khả năng nắm bắt nhanh, có năng lực phân biệt được đúng - sai, phải - trái để có thái độ ứng xử và phương pháp giải quyết đúng đắn, phù hợp; đồng thời, còn được tạo thành bởi tình cảm trong sáng, niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Thực tế trong quá trình chiến đấu và trưởng thành cho thấy, lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung dù được trang bị vũ khí, kỹ thuật hiện đại, được huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu chu đáo đến đâu vẫn có thể mất phương hướng nếu không giữ vững bản lĩnh chính trị. Do đó, rèn luyện, xây dựng lực lượng CAND vững vàng về bản lĩnh chính trị là cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng CAND, lực lượng Công an tỉnh và lực lượng ANKT nói riêng, đó cũng là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế mà Đảng, Nhà nước và Công an tỉnh tin tưởng giao phó. Những yếu tố thể hiện bản lĩnh chính trị của người cán bộ, chiến sỹ công an nói trên cũng chính là những yếu tố cơ bản, cốt lõi nhất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy CAND với 6 điều: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Do đó, công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ ở Công an tỉnh nói chung và lực lượng ANKT nói riêng cần được quan tâm đúng mức nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị của người cán bộ, chiến sỹ công an, đặc biệt là xây dựng tiêu chí về bản lĩnh chính trị trong giai đoạn hiện nay để có cơ sở tổ chức giáo dục, rèn luyện.
an1
Phòng An ninh kinh tế tổ chức buổi sinh hoạt chính trị cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị
 
Nhằm xây dựng lực lượng ANKT vững mạnh toàn diện, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức trong tình hình mới, xác định việc rèn luyện bản lĩnh chính trị là nhiệm vụ quan trọng, được thực hiện xuyên suốt gắn với tất cả các khâu, các mặt công tác của đơn vị, thời gian tới cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, tăng cường đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng chú trọng tính hiệu quả, khắc phục bệnh hình thức, chiếu lệ, tránh giáo điều, gắn với những vấn đề mới trong giai đoạn hiện nay và thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế.

Hai là, chú trọng rà soát, cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức về mọi mặt và năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là những kiến thức về pháp luật, ngoại ngữ và kiến thức chung của quá trình hội nhập quốc tế. Trong điều kiện hiện nay, tri thức, khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, trình độ, kiến thức của các đối tượng đấu tranh của chúng ta ngày càng cao, nếu cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị không được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức thì dù có giác ngộ chính trị cao đến mấy cũng khó có thể giành được thắng lợi trọn vẹn trong cuộc chiến đấu vô cùng gay go, quyết liệt, thậm chí dễ dẫn đến mất mát, hy sinh. Nếu nhận thức chính trị là nền tảng định hướng cho sự hình thành bản lĩnh chính trị, thì kiến thức, trình độ chuyên môn chính là giá đỡ của bản lĩnh chính trị; hai yếu tố đó kết hợp với nhau tạo nên sự vững vàng của bản lĩnh chính trị, tạo nên phẩm chất của cán bộ, chiến sỹ CAND.

Ba là, nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong việc giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ. Việc giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ trước hết thuộc về trách nhiệm của cấp ủy chi bộ, lãnh đạo đơn vị. Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần nhận thức rõ việc rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sỹ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế.

Bốn là, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị phải tích cực, tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện về mọi mặt, đặc biệt là tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; học tập, nâng cao trình độ lý luận và kiến thức chuyên môn; nâng cao năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, bảo đảm luôn vững vàng, kiên định, sáng tạo và đạt hiệu quả cao trong công tác. Quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện đó phải thực sự là sự thôi thúc từ bên trong mỗi cán bộ, chiến sỹ nhưng cũng cần phải đặt dưới sự giám sát, đánh giá của tổ chức bằng những hình thức, cơ chế cụ thể, đặc biệt là biểu dương, khen thưởng kịp thời những trường hợp tu dưỡng, rèn luyện tốt để nhân rộng và động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ; đồng thời, phải làm tốt công tác tự phê bình và phê bình để xây dựng đoàn kết, nhất trí trong tập thể, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Năm là, đẩy mạnh đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” CAND nhằm giữ vững trận địa tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi, loại trừ những yếu tố tác động làm lung lay tư tưởng và bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ. Để đấu tranh có hiệu quả phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ở mọi lúc, mọi nơi, đến mọi cán bộ, chiến sỹ và sử dụng đồng bộ các hình thức, phương pháp; đồng thời, tuyên truyền để mỗi cán bộ, chiến sỹ nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá ta về tư tưởng, chính trị, về thực chất của cái gọi là “phi chính trị hóa” Công an nhân dân.

Tác giả bài viết: Trung tá, Tiến sỹ Nguyễn Chí Toàn - Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây