Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư và triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy

Thứ sáu - 12/05/2023 02:59 1.024 0
Chiều 10/5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị về nghiên cứu, học tập nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Tham dự hội nghị, tại đầu cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền​​​​​; Trần Hoàn Kiếm - Quyền Vụ trưởng Vụ địa phương 3 Ban Nội chính Trung ương.
 

Phát biểu quán triệt hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần nắm vững chương trình hành động để kịp thời đưa chương trình đi vào cuộc sống. Ngay sau hội nghị này, các cấp, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tuyên truyền sâu rộng về nội dung tác phẩm cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ, đảng viên cần phải học tập nghiêm túc, lắng nghe, tiếp thu trên cơ sở những nội dung được học tập, quán triệt tại hội nghị này.
 
Tại hội nghị, đồng chí Trần Hoàn Kiếm - Quyền Vụ trưởng Vụ địa phương 3 đã giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn, xuất bản đầu năm 2023. Cuốn sách hơn 600 trang, được kết cấu gồm 03 phần và có 111 bức ảnh.
z4333103119299 867e6df6d7dffb31e143c62114337191
Quyền Vụ trưởng Vụ địa phương 3 Trần Hoàn Kiếm giới thiệu những nội dung cơ bản, cốt lõi của cuốn sách tại hội nghị
z4333454945701 7f6dfb0bf173d75b98efaf4d09bcdecb
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới hơn 350 điểm cầu trên toàn tỉnh

Phần thứ nhất từ trang 11 đến trang 206: "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam", gồm bài viết tổng quan của Tổng Bí thư về đánh giá lại công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (năm 2013) đến nay; phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng và kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo. Mỗi phát biểu, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đã trở thành mệnh lệnh của người đứng đầu trong cuộc chiến đấu không khoan nhượng với “giặc nội xâm”.
Phần thứ hai từ trang 207 đến trang 522: "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc", tuyển chọn 22 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (căn nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phải phòng ngừa). Xuyên suốt các bài viết cho thấy sự trăn trở, quan tâm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, củng cố lòng tin của nhân dân với vai trò lãnh đạo của Đảng, với công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Tổng Bí thư luôn nhất quán quan điểm: “Một trong những bài học lớn của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là phải giữ vững và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Đảng phải thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn, chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái, hư hỏng trong Đảng.

Phần thứ ba từ trang 523 đến trang 619: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ những trăn trở của cán bộ hưu trí với vận mệnh của đất nước, cho đến các nhà giáo, nhà báo, nhà văn, những người dân trên mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế đều thể hiện tình cảm yêu quý, sự kính trọng và niềm tin dành cho đồng chí Tổng Bí thư vào sự chuyển biến tích cực mà công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực mang lại. Sự đồng thuận, ủng hộ đó là sức mạnh to lớn trong cuộc chiến “không khoan nhượng”, không được phép “chùn chân, mỏi gối”, "chỉ có tiến không có lùi", "không thể đảo ngược" như đồng chí Tổng Bí thư nhiều lần nhắc nhở.

Cuốn sách này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Cuốn sách thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả để góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

z4333077868700 dd7d380af4b45e504a9055d5291798de
Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh
Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được quán triệt về nội dung của 6 chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Cụ thể về Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 06/2/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 1/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 12/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 24/2/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới./.

Tác giả bài viết: Hải Hoà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây