Đồng Phú: Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Thứ bảy - 22/06/2024 11:45 342 0
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW trên địa bàn huyện Đồng Phú đã và đang khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của chính sách BHYT, quyền lợi của đối tượng tham gia BHYT được nâng lên, độ bao phủ BHYT tăng nhiều so với trước. 
Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các Chi, Đảng bộ, các cơ quan, ban ngành triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 38-CT/TW và Kế hoạch của Tỉnh ủy đến 100% cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện tổ chức 05 hội nghị phổ biến, quán triệt đến cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan của huyện và các xã, thị trấn; giao Bảo hiểm xã hội (BHXH), Phòng Y tế huyện triển khai sâu rộng đến cán bộ, nhân viên của cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân không ngừng được nâng cao, nắm và hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách BHYT, tự nguyện tham gia BHYT.

Bảo hiểm xã hội huyện, ngành Y tế và các ban, ngành liên quan cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về công tác y tế để triển khai thực hiện; 100% xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu về chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, xây dựng nông thôn mới.

 Tổ chức thực hiện các chính sách về BHYT

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật BHYT, các văn bản quy định, hướng dẫn về chính sách BHYT. UBND xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn cấp huyện triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm mở rộng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia BHYT; khuyến khích người dân tham gia BHYT hộ gia đình; ưu tiên các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Từ năm 2009 đến nay, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chính sách BHYT. Hằng năm, UBND huyện giao chỉ tiêu bao phủ BHYT đến các xã, thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình từ nguồn ngân sách địa phương; mua thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo các cơ quan, ban ngành liên quan tăng cường phối hợp trong chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT.

Tỷ lệ bao phủ BHYT hằng năm đều đạt trên 91% (năm 2021 đạt 91%, năm 2022 đạt 92%), năm 2023 có 93.016/101.524 người có thẻ BHYT, đạt 91,62%, trong đó BHXH huyện quản lý: 83.136 người, BHXH ngoài huyện quản lý: 8.322 người, thân nhân quân đội: 1.558 người.

Hằng năm, UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện; BHXH thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, các đại lý thu, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, giúp việc quản lý chính sách BHYT một cách chặt chẽ, tránh được tình trạng trốn đóng BHXH, BHYT, ngăn chặn các tình trạng trục lợi BHYT.

Đổi mới công tác thông tin, truyền thông và tuyên truyền BHYT

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đưa nội dung Chỉ thị số 38-CT/TW vào tuyên truyền tại các hội nghị công tác tuyên giáo, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện; phối hợp BHXH huyện tuyên truyền cho người dân tại các xã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử huyện, các trang zalo, fabook, fanpage của các phòng, ban, địa phương... để cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm được. Đồng thời, chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền các chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia BHYT.
 
UBND huyện Đồng Phú tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó năm 2024, Ban Chỉ đạo huyện đề ra mục tiêu phấn đấu số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH đạt 42%, trong đó 2.450 người tham gia BHXH tự nguyện; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,54% dân số.

Với vai trò là cơ quan chủ trì trong triển khai thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn, BHXH huyện phối hợp phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Huyện đoàn, Bưu điện huyện, 11 xã, thị trấn tổ chức các hội nghị phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người dân.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp, người dân đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số; đồng bộ mã ĐDCN/CCCD theo Đề án 06 của Chính phủ; tuyên truyền, vận động người dân quan tâm, truy cập Cổng thông tin điện tử BHXH để nắm thông tin một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ về chủ trương, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, các chế độ, chính sách, hồ sơ, quy trình, thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến việc giải quyết các chế độ bảo hiểm.

Công tác quản lý nhà nước về BHYT và khám, chữa bệnh BHYT

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tại các cơ sở KCB được quan tâm, đầu tư, cải tạo, nâng cấp. Các điều kiện phục vụ người bệnh, nhất là thuốc, vật tư y tế, vật tư giường bệnh… dần được đảm bảo, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, ý thức, thái độ, trách nhiệm của cán bộ y tế với bệnh nhân ngày càng được nâng cao.

Số thu BHYT tăng mạnh và đều qua các năm: năm 2009 là 2,8 tỷ đồng; năm 2015 là 62,151 tỷ đồng; năm 2023 là 117,679 tỷ đồng. Số thu BHYT hằng năm tăng là do tỷ lệ bao phủ BHYT tăng và mức đóng BHYT tăng do tăng lương cơ sở. Số chi KCB BHYT qua các năm: năm 2009 là 2,87 tỷ đồng; năm 2015 là 6,28 tỷ đồng; năm 2023 là 11,76 tỷ đồng.

Trung tâm Y tế huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT hướng tới sự hài lòng của người bệnh có thẻ BHYT; triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở KCB trên địa bàn huyện.

Mạng lưới KCB BHYT từ tuyến huyện đến tuyến xã được củng cố và phát triển, đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, hoá chất, vật tư y tế trong công tác KCB BHYT. Từ năm 2009 đến hết tháng 3/2024 số lượt KCB BHYT ở các tuyến là 702.376 lượt; trong đó: ngoại trú: 663.568 lượt, nội trú: 38.808 lượt.

Trong những năm qua, chính sách BHYT được quan tâm triển khai thực hiện, sự quan tâm, tìm hiểu về BHYT của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện có sự chuyển biến rõ rệt. Cụ thể: năm 2009 có 34.747 người tham gia BHYT, đạt 40% dân số có thẻ BHYT; đến năm 2023 có 93.016 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 91,62% (dân số năm 2023 là 101.524 người).

Việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 38-CT/TW, chính sách, chế độ về BHYT phải sát thực, phù hợp, đồng bộ với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và văn hóa của địa phương. Có thể nói, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW trên địa bàn huyện Đồng Phú đã và đang khẳng định tính đúng đắn, phù hợp của chính sách BHYT, quyền lợi của đối tượng tham gia BHYT được nâng lên, độ bao phủ BHYT tăng nhiều so với trước. 

Tác giả bài viết: Minh Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây