Bình Phước: công tác nghiên cứu lý luận đã có những chuyển biến tích cực

Thứ hai - 10/06/2024 18:03 202 0
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, công tác nghiên cứu lý luận đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ chủ chốt trong tỉnh ngày càng nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế; từ đó, ngày càng quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu lý luận trong hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo Nghị quyết 37-NQ/TW

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị “về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 46-CTr/TU, 29/9/2015 thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu lý luận chính trị, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được nâng lên, nhất là các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, Trung tâm chính trị cấp huyện. Có 19/19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức học tập, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 97,6%. 100% các cấp ủy đã chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên thông qua các kỳ Hội nghị báo cáo viên, kỳ họp chi bộ, cơ quan đoàn thể các cấp. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy và chính quyền về vai trò của công tác lý luận và định hướng nghiên cứu công tác lý luận. Đồng thời, đánh giá được những kết quả thực hiện Nghị quyết 37 trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Kết quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận ở Bình Phước

Kết quả nổi bật trong 10 năm qua của Đảng bộ tỉnh Bình Phước trong công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được các cấp ủy quan tâm thông qua việc lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Trong đó, chú trọng thực hiện công tác thảo luận, cụ thể hóa, xây dựng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, nghị quyết cấp ủy hằng năm, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc sơ kết, tổng kết được tiến hành bảo đảm từ cấp cơ sở đến tỉnh; nội dung đánh giá được xây dựng trên cơ sở thực tiễn, căn cứ những kết quả đạt được và hạn chế, các cấp ủy kịp thời bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện.
 
https://media.baobinhphuoc.com.vn/upload/news/3_2021/e6d2b1df0eb0fceea5a1_11175127032021.jpg
Các đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Hội trường tỉnh

Tỉnh ủy chỉ đạo các ban, ngành tổ chức hơn 45 hội nghị, hội thảo, hội thi; đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, kịp thời thông tin tình hình thời sự; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu chỉ đạo xử lý và định hướng thông tin, định hướng tư tưởng; đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tổ chức 20 cuộc điều tra dư luận xã hội… Qua đó, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy có cơ sở đánh giá hiệu quả gắn lý luận với thực tiễn, chỉ đạo phù hợp nhiều vấn đề sát thực tiễn cơ sở đặt ra.

Cấp ủy các cấp luôn coi trọng công tác lý luận, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng. Chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện việc nghiên cứu vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, phối hợp chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng tại địa phương, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW và các kế hoạch của tỉnh.

Trong 10 năm qua, đã xuất bản được 93 công trình, gồm 26 công trình lịch sử cấp tỉnh, 41 công trình cấp huyện và tương đương, 26 công trình cấp xã. Chỉ đạo, định hướng tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đề tài; chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Qua đó, đã xây dựng tài liệu, sách về lịch sử truyền thống để cung cấp, phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên học sinh, sinh viên.


Ngày 10/3/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 986-QĐ/TU về Đề án “Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước”; Quyết định số 987-QĐ/TU ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước”; App Sổ tay đảng viên điện tử, Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 11/7/2019 về tăng cường bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới... Thực hiện số hóa nhiều tài liệu, biên soạn nội dung cốt lõi nghị quyết của Đảng, biên soạn và phát hành Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước trong sạch, vững mạnh”; chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bình Phước” để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, truyền thống, khát vọng xây dựng Bình Phước phát triển, góp phần đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa hoặc phản bác có hiệu quả các tài khoản, trang mạng, thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch….

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI, công tác nghiên cứu lý luận đã có những chuyển biến tích cực. Công tác tư tưởng, lý luận đã góp phần quan trọng trong giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo sự tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vào công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và dân tộc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ chủ chốt trong tỉnh ngày càng nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế; từ đó, ngày càng quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu lý luận trong hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc; qua đó, góp phần cung cấp các luận cứ khoa học giúp việc quyết định các chủ trương, định hướng phát triển trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra; đồng thời, đóng góp những giải pháp thiết thực vào quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Việc xây dựng và triển khai thực hiện các đề tài, đề án, những sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay được các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hưởng ứng và triển khai rộng rãi đã góp phần mang lại hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới hệ thống chính trị, bổ sung vào hệ thống lý luận và phát triển đường lối đổi mới của Đảng, tăng cường sự thống nhất về nhận thức trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị

Để tiếp tục triển khai Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, trong thời gian đến, các cấp ủy tổ chức đảng triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, Tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lý luận và học tập lý luận chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tích cực nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 gắn với thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác lý luận chính trị. Chú trọng vận dụng những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XI Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tôn vinh, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Thứ ba, Chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện tốt công tác lý luận chính trị hàng năm theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; chủ động tham mưu các kế hoạch, cập nhật nội dung, đề cương quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI và Nghị quyết của Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; định hướng, hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trong năm của đất nước và của địa phương.

Thứ tư, Chỉ đạo đổi mới cách thức quán triệt, tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; thông tin kịp thời tình hình thời sự, chính trị trong tỉnh, trong nước và quốc tế đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, gắn với tuyên truyền lịch sử Đảng bộ tỉnh và các địa phương; đổi mới hình thức tuyên truyền các ngày lễ của đất nước, sự kiện chính trị của địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt đưa vào nội dung này vào chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ hằng năm của cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh./. 

Tác giả bài viết: Minh An

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây