Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Thứ tư - 12/06/2024 17:59 97 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đầu tiên thực hiện công tác tuyên truyền của Đảng, ngay sau khi Người xác định con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam là con đường đi theo học thuyết Mác- Lênin. Cùng với việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối chính trị, Đảng ta luôn coi trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xem đây là một nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước ta với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thông qua mạng xã hội và các đài của nước ngoài. Do vậy, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cần được chú trọng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự sống còn của Đảng.

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Lịch sử 94 năm qua, từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong tiến trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng”. Càng tự hào khi có Đảng, chúng ta càng phải ra sức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự sống còn của Đảng. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Đồng hành cùng với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, báo chí cách mạng Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và không ngừng vươn lên, ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nhìn lại chặng đường lịch sử tạo nên truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam 99 năm qua, báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa - tư tưởng. Báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình hiệu quả, cách làm hay; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực; góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ chủ quyền quốc gia, tuyên truyền đối ngoại; đấu tranh và phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.
 
Bảo vệ nền tảng tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên trên mặt trận tư tưởng của Đảng; mỗi tổ chức đảng và đảng viên phải nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ vũng chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong giai đoạn hiện nay, khi mạng xã hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhiều thông tin không được kiểm chứng, các thế lực thù địch luôn sử dụng truyền thông, mạng xã hội để thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước, đưa thông tin sai lệch, bóp méo sự thật. Vì vậy, hơn ai hết, mỗi nhà báo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc, không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ để vững tay nghề, chắc kiến thức, có như vậy mới làm tròn trách nhiệm của người làm báo, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó cũng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Tận dụng lợi thế của báo chí và mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền

Trong bối cảnh trong nước và thế giới hiện nay đặt ra cho các cơ quan báo chí những yêu cầu, thách thức mới trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công nghệ thông tin bùng nổ mở ra cho chúng ta thời cơ và thuận lợi để phát triển trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi tính lan tỏa thông tin mang tính toàn cầu, nhất là trên mạng xã hội. 

Trong khi đó, các thế lực thù địch ráo riết tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là sử dụng mạng xã hội, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Bởi vậy, báo chí phải là lực lượng đi đầu về mặt truyền thông, thông tin định hướng dư luận xã hội, kịp thời thông tin chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lan tỏa những thông tin tích cực, đăng tải nhiều bài viết gương người tốt, việc tốt, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực... thông qua đó định hướng tư tưởng, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng, nhân lên giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Sử dụng báo chí đa nền tảng, trong đó có sử dụng công cụ mạng xã hội để truyền tải thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; kịp thời đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước, với những bài viết đấu tranh sắc bén, tính chiến đấu cao.

Báo chí phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, trong đó phát huy lợi thế báo điện tử, diễn đàn mạng xã hội để thông tin tuyên truyền đảm bảo kịp thời, hay - đúng - trúng. Cùng với việc thực hiện các trang, mục tuyên truyền trên các lĩnh vực, phải xây dựng và duy trì thực hiện tốt chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với những bài viết đa dạng về nội dung, lập luận sắc bén, có cơ sở vững chắc để đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch. Báo chí phải chủ động, nhạy bén trong công tác tuyên truyền, tuyên truyền sâu rộng, tạo tính lan tỏa để kịp thời thông tin nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đây cũng là cách để tạo “bức màn” ngăn chặn, miễn dịch trước thông tin xấu, độc, bóp méo sự thật hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch.

Những định hướng trong thời gian tới

Công tác tuyên truyền phải làm cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân thấy trách nhiệm của mình trong việc tham gia quản lý, phát triển xã hội; hiểu rõ và tự giác chấp hành chính sách, pháp luật; chủ động đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước các giải pháp để đạt mục tiêu chính sách, pháp luật. Từ đó, xây dựng ý thức cộng đồng, ý thức vì lợi ích chung của xã hội, tạo niềm tin và động lực hành động. Từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị tham gia công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không để bị động, bất ngờ trước hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Ban Chỉ đạo 35 các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là yếu tố đóng vai trò tiên quyết đến chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên tuyền, làm cho công tác tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, liên tục, với nội dung và hình thức phù hợp, với các điều kiện bảo đảm đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Theo đó, cấp ủy đảng các cấp, trực tiếp là Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những cách thức thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, ngày càng đi vào thực chất để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ chính trị quan trọng này.
 
Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, tháng 1-2021. Ảnh: Internet.
 
Hai là: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; linh hoạt, sáng tạo trong phương thức đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị bằng những nội dung, biện pháp phù hợp; trong đó, chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao tính định hướng chính trị, tính chiến đấu, tính thuyết phục trong từng nội dung, từng bài giảng. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, người lao động thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của Đảng, của nhà nước và của ngành; những tấm gương tiêu biểu về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và những điển hình tiên tiến trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là: Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, gắn với đặc điểm của từng bộ phận quần chúng nhân dân. Ngoài việc tuyên truyền theo những cách thức truyền thống như quán triệt, học tập nghị quyết, viết tin bài trên báo chí, cần đẩy mạnh tuyên truyền trên internet và mạng xã hội. Cách thức tuyên truyền cần có sự đổi mới linh hoạt gắn với nhu cầu, thị hiếu và xu hướng của xã hội. Ngoài ra, cần xây dựng các chiến dịch truyền thông chủ động trong các dịp đất nước có các sự kiện chính trị lớn hay trong những thời điểm khó khăn, nhiều thử thách để các dòng thông tin tích cực trở thành chủ lưu, tránh để các thế lực thù địch có cơ hội chiếm lĩnh trận địa thông tin để tung ra các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật hòng dẫn dắt, hướng lái dư luận theo ý đồ chống phá. Chú trọng tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính hiệu quả của các thông tin tuyên truyền.

Bốn là: Tăng cường tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ: Gắn các hoạt động văn hóa, văn nghệ với công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền nhân các đợt tổ chức các sự kiện chính trị, các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn,… Tăng cường đầu tư kinh phí, huy động các nguồn lực, tăng mức chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các thiết chế văn hóa phục vụ đời sống, nhu cầu hoạt động văn hóa của nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt tại các vùng khó khăn, vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc, khu công nghiệp, các trường học; quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua hoạt động văn hóa, văn nghệ vào những dịp lễ tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của địa phương nhằm để tuyên truyền tới quần chúng nhân dân, đặc biệt đối với các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, giúp người dân nắm bắt và hiểu rõ được chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó yên tâm sản xuất nâng cao đời sống của nhân dân, cùng nhau xóa đói giảm nghèo.

Năm là: Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Tăng cường quản lý và định hướng hoạt động của các cơ quan báo chí; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên, cáo cáo viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền”. Giải pháp này giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền sẽ truyền tải đúng đường lối, chủ trương của Đảng, tinh thần của Nghị quyết; khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ do yếu kém về năng lực, nghiệp vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm mà tuyên truyền không đúng, xa rời đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng chạy theo tâm lý đám đông mà bỏ qua tính đảng, tính chính trị trong các hoạt động tuyên truyền nên dễ dàng bị các thế lực thù địch mua chuộc, lôi kéo, đưa các thông tin tuyên truyền đi ngược lại với đường lối, chủ trương của Đảng.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là yêu cầu tất yếu khách quan bởi nó sẽ góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân. Nhìn lại công tác tuyên truyền sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 là cách để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Hiền Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây