93 mùa xuân, Đảng đồng hành cùng dân tộc

Chủ nhật - 05/02/2023 04:44 288 0
Cứ mỗi mùa xuân về, chúng ta lại hướng đến mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước Việt Nam đang trên con đường đổi mới phát triển tươi sáng và tự hào về dân tộc, nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh.
Chúng ta càng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta. Đón xuân Quý Mão 2023, Đảng ta tròn 93 năm. Chặng đường 93 năm qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 cho đến nay, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Trước khi Đảng ta ra đời, đất nước Việt Nam chìm trong đêm dài nô lệ. Với tinh thần yêu nước, nhân dân ta vùng lên chống ách áp bức, bóc lột của bọn thực dân và phong kiến tay sai, nhưng do chưa có một đường lối đúng đắn, nên nhiều phong trào đấu tranh bị thất bại. Trong hoàn cảnh lịch sử đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đi tìm con đường giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu dân. Từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống, Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở học thuyết cách mạng đó con đường cứu nước đúng đắn. Người đã truyền bá lý luận Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, từng bước chuẩn bị những điều kiện về tư tưởng, lý luận, chính trị và tổ chức để thành lập một đảng cách mạng chân chính. Kế thừa Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên và các tổ chức cộng sản tiền thân, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
 
Đảng ra đời là một sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn kết một lòng tạo nên sức mạnh to lớn, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng sóng gió đến bến bờ vinh quang. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; bảo vệ Tổ quốc, thống nhất non sông, đất nước cùng tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Đặc biệt là hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dẫu còn nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử.
 
Chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

93 năm qua, con đường đi của dân tộc đầy gian nan, đất nước có lúc ở vào tình thế vô vàn khó khăn, nhưng Đảng ta với bản lĩnh vững vàng, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp, của Nhân dân, của dân tộc đã thực sự khiêm tốn, cầu thị, nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Vì thế, Nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ đi theo sự lãnh đạo của Đảng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính quá trình gánh vác sứ mệnh nặng nề mà Nhân dân giao phó, Đảng được tôi luyện, trưởng thành, tích lũy thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ, xứng đáng với sứ mệnh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu. Chúng ta một lần nữa khắc ghi sự cống hiến hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, đồng chí vì mục tiêu lý tưởng của Đảng. Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, chúng ta thêm trân trọng, quyết tâm giữ gìn những thành quả to lớn của cách mạng và càng thấy rõ trách nhiệm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; sau Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), ngày 25/10/2021 Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận số 21-KL/TW, lần này Trung ương không chỉ quan tâm xây dựng chỉnh đốn Đảng mà còn cả xây dựng hệ thống chính trị. Đây là cuộc sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các nghị quyết và Kết luận nêu trên được gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; đồng thời, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được triển khai kiên quyết, đồng bộ đi vào chiều sâu không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Đối với tỉnh Bình Phước, nhìn lại năm 2022, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết chung sức, chủ động sáng tạo, thực hiện thắng lợi khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,42%, vượt so với kế hoạch đề ra là 7-7,5%. Trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 14,46%; kinh tế số chiếm tỷ trọng 5%; GRDP bình quân đầu người đạt 84,6 triệu đồng, xuất khẩu đạt 3,85 tỉ USD, tăng 12,28%. Thu ngân sách 14.282 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu HĐND tỉnh đề ra. Có 1.150 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,9%.  Đáng chú ý, Bình Phước hiện đã có 1.432 dịch vụ công kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, đứng đầu cả nước và xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến…
 
Một góc KCN Minh Hưng - Hàn Quốc tại thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Năm 2023 mở ra nhiều thời cơ, vận hội mới, kỳ vọng Bình Phước sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vận hội ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Toàn tỉnh tiếp tục hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Xuân Quý Mão đã về trong niềm vui hân hoan và niềm tin vào tương lai ngày càng tươi sáng. Mừng xuân mới, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đưa Bình Phước Bình Phước phấn đấu đến năm 2025 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá dựa trên xây dựng đồng bộ nền tảng hạ tầng “cứng và mềm”.

Một mùa xuân mới đang về. Với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua 93 mùa xuân, với sức sáng tạo luôn tươi mới như “chồi non, lộc biếc”, hy vọng Đảng ta sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua thử thách giành thắng lợi những năm tiếp theo như định hướng mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập89
  • Hôm nay27,760
  • Tháng hiện tại36,587
  • Tổng lượt truy cập9,443,486
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây