Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm

Thứ tư - 29/06/2022 19:01 637 0
Ngày 23/6, tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Phó trưởng ban: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phùng Xuân Nhạ; Phan Xuân Thủy; Trần Thanh Lâm.
 
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
 
Về phía Tỉnh ủy Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy…
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà lưu niệm Tỉnh ủy Nghệ An
 
Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022, đồng chí Lại Xuân Môn nhấn mạnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên giáo, song với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, sự phối hợp giúp đỡ của các ngành, các cấp, sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của những người làm công tác tuyên giáo, toàn Ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới, nổi bật.

Ngành Tuyên giáo đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện lớn. Tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước.

Những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần quan trọng vào giữ vững độc lập, chủ quyền; duy trì, củng cố môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Đến nay, tất cả ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy đều thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn các phòng chức năng, đảm bảo đủ số lượng lãnh đạo và chuyên viên cho mỗi phòng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại  những bất cập, vướng mắc trong triển khai thực hiện như: Tại Quy định 04 phân quyền cho ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy xem xét quyết định có thể thành lập một số phòng chuyên môn như: Phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng, Phòng Tuyên truyền – báo chí – xuất bản, Phòng Khoa giáo. Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, có thể lập thêm các phòng khác nhưng không quá 5 phòng, đã tạo nên sự thiếu thống nhất trong việc sắp xếp của các tỉnh, thành ủy.

Hiện nay, tổ chức bộ máy giữa ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy không thống nhất, thiếu sự liên thông gây ra những khó khăn, bất cập đối với công tác chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện những nhiệm vụ của Ngành. Bên cạnh đó, việc sáp nhập văn phòng các tỉnh, thành ủy phần nào cũng khó khăn cho hoạt động của ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy. Số biên chế các ban Đảng nhiều hơn ban tuyên giáo, có 2 đồng chí trong cấp ủy.

Qua trình sắp xếp các phòng ở hầu hết các ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy chưa đảm bảo nguyên tắc tối thiểu có 5 người mới thành lập phòng, phòng có dưới 10 người được bố trí trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng; có từ 10 người trở lên được bố trí 2 trưởng phòng. Một số tỉnh thành lập 4 phòng chuyên môn trong khi biên chế từ 17-19 người, chưa đảm bảo nguyên tắc. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ trong diện sắp xếp cũng không giống nhau.
 
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu chào mừng hội nghị

Phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý khẳng định, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của tỉnh Nghệ An đã có đóng góp tích cực, nổi bật. Nhìn lại thời khắc khốc liệt, nguy hiểm của đại dịch Covid-19 trong hơn 2 năm qua, chúng ta chứng kiến tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào của Nhân dân đã được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham luận, đóng góp ý kiến nhằm đánh giá việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022, làm rõ những kết quả đạt được, nhất là những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo từ đầu năm đến nay; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề đặt ra, nguyên nhân của hạn chế; dự báo tình hình và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật mà Ngành Tuyên giáo đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các đề án sơ kết, tổng kết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; trước mắt là các nghị quyết, kết luận, quyết định của Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6 sắp tới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội về các đường lối, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII.

Tập trung tham mưu cho cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo./. 
 

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây