Gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Thứ tư - 20/12/2017 05:47 3.954 0
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có sự gắn bó chặt chẽ với nhau. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Ngược lại, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 cũng là thể hiện sinh động thực hiện Chỉ thị 05. Từ nhận thức trên, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, toàn Đảng bộ tỉnh luôn gắn triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4.
Đồng chí Trần Tuyết Minh –UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh
Đồng chí Trần Tuyết Minh –UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh
Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức tốt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban chỉ đạo kiểm điểm và thành lập 04 tổ dự và chỉ đạo kiểm điểm ở các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; gợi ý kiểm điểm đối với một số đơn vị, đồng thời tổ chức thực hiện điểm để rút kinh nghiệm trước khi đi vào kiểm điểm đại trà. Kết quả kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, đa số các tổ chức đảng, chính quyền, cá nhân đã thẳng thắn nhận biểu hiện sự suy thoái của mình và có hướng sửa chữa khắc phục.

Tỉnh ủy đã ban hành một số văn bản chấn chỉnh những vấn đề bức xúc, yếu kém và để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, như Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020”; Chỉ thị 23-CT/TU, ngày 17/4/2017 của Tỉnh ủy về việc định hướng tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1044-CV/TU, ngày 17/1/2017 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Quy định 55-QĐ/TW, theo đó, chấm dứt tình trạng ăn uống chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác và tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết,… xa hoa, lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội. Chỉ đạo Bí thư cấp ủy các cấp có trách nhiệm định kỳ hàng quý, 06 tháng, một năm báo cáo cấp trên trực tiếp: Số lượng và mức độ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở địa phương, đơn vị mình căn cứ theo biểu hiện của suy thoái.

Những chỉ đạo trên đã góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ mới; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội ở cấp tỉnh đều đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, với một số nội dung quan trọng: nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; xây dựng kế hoạch của tập thể để thực hiện.
 
Các huyện, thị ủy, đảng ủy đã thẳng thắn nhìn nhận rõ vấn đề hạn chế, yếu kém để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết được khá nhiều những bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, như: Tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hệ thống chính trị của huyện và xã (Thị ủy Bình Long, Huyện ủy Bù Đăng, Huyện ủy Phú Riềng); thực hiện công khai trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình huyện nội dung đăng ký nêu gương thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy (Huyện ủy Bù Đốp); tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, đạo đức công vụ, công chức, của địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân (Huyện ủy Đồng PhúHuyện ủy Hớn Quản); chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”, tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tập trung đột phá vào các khâu rèn luyện kỷ luật, xây dựng nề nếp chính quy, lễ tiết tác phong quân nhân (Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh).
 
Công tác kiểm tra, đôn đốc luôn được các cấp ủy quan tâm thực hiện, đã tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra lồng ghép thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các nội dung, chương trình kiểm tra khác của cấp ủy, tổ chức đoàn thể. Theo đó, Tỉnh ủy đã thành lập đoàn kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện “Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 43-KL/TU, ngày 16/5/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án 986 “về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh” và Đề án 987 “về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh” đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập, Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh

Các đảng bộ trong năm 2017 đều ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát; theo đó đã tiến hành hơn 50 cuộc kiểm tra gắn nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của ban chấp hành các đảng bộ đối với tất cả các cơ sở đảng trực thuộc.

Trong năm 2018, để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa mạnh mẽ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 một cách hiệu quả, thiết thực, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Ban Bí thư về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên” nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Qua đó từng bước kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập64
  • Hôm nay21,229
  • Tháng hiện tại483,457
  • Tổng lượt truy cập20,736,635
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây