Những kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW trên địa bàn huyện Bù Đốp

Thứ ba - 26/09/2023 23:57 392 0
Trong 02 năm qua, có 100% tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (2021 - 2025) và xây dựng cam kết trách nhiệm nêu gương, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị giao, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức hàng năm.
Trong 02 năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 15/5/2016 về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Bù Đốp đã được Đảng bộ huyện quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đã đạt được nhiều thành tích.

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt bài bản

Năm 2021, toàn Đảng bộ huyện đã triển khai, quán triệt, học tập Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đối với chuyên đề năm 2022 và năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức học tập bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu tỉnh đến điểm cầu huyện và các xã, thị trấn; kết quả có 2.401 đảng viên tham gia học tập tại 11 điểm cầu đạt 98,4% (không tính các đồng chí đảng viên được miễn sinh hoạt và đi làm ăn xa); đối với các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức chưa tham gia học tập đã được tổ chức học vét. Đồng thời, chỉ đạo. Các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Đối với chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đưa nội dung này vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, nội dung và thời gian sinh hoạt khoảng 45 phút. Bên cạnh đó, tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực xây dựng đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong 02 năm qua, có 100% tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa (2021 - 2025) và xây dựng cam kết trách nhiệm nêu gương, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị giao, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, công chức hàng năm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ học tập với làm theo Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; kỷ niệm 20 năm thành lập huyện (20/02/2003 - 20/02/2023)... đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh của địa phương; từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc trên địa bàn huyện.
 
Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục người dân, thế hệ trẻ về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh, trồng rừng cũng như tác dụng, giá trị của rừng, trồng cây xanh gắn với phát triển kinh tế - xã hội
 
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế địa phương, đơn vị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể trong huyện đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực ví dụ như: trong đại dịch Covid-19, các đơn vị đã tổ chức vận động nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Kết quả: Vận động tiền mặt được 766 triệu đồng; hàng hóa gồm: 2500kg gạo, thùng cá khô, tép khô, 100 chai nước mắm, 300 thùng mì, 100 bộ bảo hộ, hàng ngàn găng taykhẩu trang; 76 tấn rau củ và các nhu yếu phẩm khác phục vụ cho công tác nấu ăn cho lực lượng tham gia phòng, chống dịc tại các chốt kiểm dịch và khu cách ly trên địa bàn huyện; đồng thời, ủng hộ một số quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Tuyên truyền, xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường công tác chỉ đạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, như: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về Chỉ thị 05-CT/TW trên các trang thông tin điện tử của huyện; nhóm facebook Bù Đốp ngày mới của huyện và các trang nhóm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; tuyên truyền miệng; phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh; tuyên truyền bằng panô, áp phích, khẩu hiệu; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội hàng tháng.

Qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo Bác, với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho Nhân dân với hàng chục mô hình, hàng trăm việc làm theo Bác đã được triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như:

Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Tiết kiệm bản thân dành phần người khó”. Thời gian đầu, vận động mỗi đảng viên tham gia tiết kiệm đóng góp ủng hộ quỹ 1.000đ/ngày. Từ năm 2020 đến nay, vận động đảng viên đóng góp trên tình thần tự nguyên không quy định số tiền cụ thể (đảng viên khó khăn được miễn tham gia). Sau thời gian phát động từ năm 2018 đến nay đã thu được 2.5 tỷ đồng, đã chi hỗ trợ làm nhà, hỗ trợ sản xuất, thăm bệnh đau cho 70 đảng viên khó khăn với chi phí 1.1 tỷ đồng.

 
 Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Dương Thanh Huân trao bằng khen, tặng hoa chúc mừng chị Nguyễn Thị Thúy Sen vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng trong học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2022
 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện đã vận động “Quỹ vì người nghèo”, xây dựng và sửa chữa nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo khó khăn về nhà ở từ năm 2022 đến 7/2023: Xây dựng 176 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, sữa chữa 39 căn cho các hộ có nhà ở xuống cấp, dột nát. Vận động và triển khai thực hiện 16 km đèn đường tổng trị giá 1,3 tỷ đồng.

Liên đoàn Lao động huyện với mô hình sinh hoạt chuyên đề trong các buổi sinh hoạt Công đoàn, xây dựng mô hình “Túi an sinh công đoàn”, “bếp ăn nghĩa tình”, “gian hàng 0 đồng - chia sẻ yêu thương”… vận động tham gia xây dựng 07 căn  nhà mái ấm Công Đoàn trị giá 450 triệu đồng, xây dựng 06 căn nhà tình thương trị giá 80 triệu đồng/căn. Ngoài ra, tham gia thực hiện tốt các phong trào xây dựng Nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực như: hiến đất, ngày công lao động, trồng hoa, trồng cây xanh, chỉnh trang nhà ở, vệ sinh môi trường góp phần xây dựng văn hóa công sở văn minh - an toàn - sạch  đẹp.

 Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình “Tiết kiệm tiền khen thưởng của tập thể, cá nhân của Hội để hỗ trợ phụ nữ nghèo” mô hình “Tuyến đường sáng” với chiều dài 13.75 km, tổng kinh phí: 525 triệu đồng; công trình “Cột cờ tổ quốc” xây dựng được 114 cột cờ, trị giá 85.300.00đ; vận động hỗ trợ sửa chữa, xây dựng và bàn giao 07 căn nhà; 01 công trình nhà vệ sinh, 8 bồn nước cho hội viên phụ nữ nghèo tổng trị giá 697 triệu đồng.

 Hội Nông dân huyện với mô hình giúp nhau ngày công lao động, tạo việc làm, tiền mặt, cây con giống, vật tư nông nghiệp, đất sản xuất quy ra tiền trị giá trên 10 tỷ đồng, giúp đỡ cho 450 hộ hội viên nông dân có điều kiện sản xuất. Kết quả đã giúp 319 hộ hội viên nông dân thoát nghèo. Bên cạnh đó, các cấp hội đã vận động Quỹ xoay vòng toàn huyện hơn 4 tỷ đồng, giải ngân cho hơn 500 lượt hội viên nông dân. Trong đợt cao điểm covid - 19 đã đóng góp hơn 500 triệu đồng cùng chính quyền thực hiện công tác phòng, chống dịch, vận động, xây dựng, tặng hơn 1.000 phần quà trị giá 450 triệu đồng cho các gia đình hội viên nông dân nghèo, khó khăn, ốm đau, qua đời; tặng 5 phương tiện sinh kế trị giá 50 triệu đồng, 50 suất học bổng cho con em hội viên nghèo khó khăn. Ngoài ra hội còn tặng hơn 100 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên. Hỗ trợ hội viên nghèo khó khăn nhà ở, Hội đã bình xét và xây dựng 8 căn nhà tình thương trị giá hơn 650 triệu đồng, đồng thời rà soát và sửa 4 căn nhà với số tiền 35 triệu đồng, xây dựng 02 công trình vệ sinh khép kín cho 02 hộ hội viên khó khăn, giúp hội viên nông dân yên tâm lao động sản xuất, Thực hiện phong trào mỗi tổ chức cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo Hội Nông dân huyện nhận đỡ đầu 3 con em hội viên nghèo có điều kiện đến trường, mức hỗ trợ 500.000đ/tháng, thực hiện phong trào “lá lành đùm lá rách” đã tổ chức xây dựng và trao tặng hũ gạo tình thương cho 20 hội viên khó khăn, đến nay đã tặng hơn 3 tấn gạo hỗ trợ một phần giúp hội viên yên tâm lao động sản xuất.

 Huyện Đoàn với mô hình "Ngôi nhà tình bạn, ngôi nhà 1000 đồng"; Công trình thanh niên nhà nhân ái, nhà Thanh niên, nhà Khăn quàng đỏ, Ánh sáng biên cương - Ánh sáng dường quê, “Gian hàng 0 đồng người thiếu đến nhận, người thừa đến cho”, “Chuyến xe nghĩa tình” các công trình phần việc vô cùng ý nghĩa, các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng với khẩu hiệu "Mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân"; duy trì chuyên mục tin bài “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Gây dựng mô hình tiếng loa di động”... với hàng ngàn lượt đàn viên thanh niên và các em thiếu nhi tham gia. Bên cạnh đó, đã xây dựng 05 căn nhà thanh niên, 11 tuyến đường thắp sáng; tặng quà, học bổng cho học sinh khó khăn, Nhận đỡ đầu hàng năm cho ít nhất 30 học sinh khó khăn trên địa bàn huyện, tổng các hoạt động trên 2,5 tỷ đồng.

Hội Cựu Chiến binh huyện với phong trào Cựu Chiến binh giúp nhau xóa nhà tạm, giảm hộ nghèo và làm giàu hợp pháp”. Quỹ Câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi với tổng số dư hiện tại trên 5 tỷ 670 triệu đồng để giúp cho 158 hội viên khó khăn vay vốn phát triển kinh tế; hàng năm vận động tặng quà cho cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên 300 triệu đồng… Bên cạnh đó, Hội còn có mô hình “Cựu Chiến binh tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội giai đoạn 2018 - 2022, mô hình nuôi heo đất và tặng sổ tiết kiệm của Ban Liên lạc nữ Cựu Chiến binh huyện…

Ngành Giáo dục & Đào tạo huyện thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện và hoạt động nhân đạo ở địa phương như: hiến máu nhân đạo, góp quỹ khuyến học, tiếp bước đến trường, phòng chống thiên tai được 275 triệu đồng; tham gia vận động hỗ trợ các suất học bổng và thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo trị trị 90 triệu đồng; năm 2021 đã vận động chương trình sóng và máy tính cho em được 450 triệu đồng; vận động đoàn viên công đoàn đóng góp ủng hộ xây dựng 01 căn nhà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 105 triệu đồng, đồng thời xây dựng 01 căn nhà cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 80 triệu đồng; thường xuyên chăm lo đời sống cho công chức, viên chức, người lao động.

Đặc biệt, chỉ tính riêng trong đợt phát động phong trào thi đua chào mừng 20 năm thành lập huyện Bù Đốp (20/02/2003 – 20/02/2023) trong thời gian 3 tháng (từ tháng 02/2023 đến 5/2023) đã có 51 công trình, phần việc đăng ký, thực hiện với tổng trị giá 2,1 tỷ đồng và nhiều mô hình thiết thực khác ở các cơ quan, đơn vị khối cơ quan trên địa bàn huyện.

Sau 02 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn huyện đã có tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, được các cấp biểu dương, khen thưởng. Cấp huyện: năm 2021 và 2022 huyện có 02 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 12 tập thể, 37 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen. Năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 20 thành lập huyện Bù Đốp, huyện đã khen thưởng cho 05 tập thể, 09 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2023. Cấp xã, thị trấn: năm 2021 - 2022 và 6 tháng năm 2023 đã khen 16 tập thể và 39 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Đặc biệt, năm 2023, huyện ủy Bù Đốp được đề nghị Ban Tuyên giáo Trung tặng bằng khen vì có thành xuất sắc trong học tập và làm theo Bác./. 

Tác giả bài viết: Anh Đức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập197
  • Hôm nay57,732
  • Tháng hiện tại384,027
  • Tổng lượt truy cập13,770,629
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây