Công tác văn phòng cấp ủy đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thứ sáu - 01/03/2024 19:26 231 0
  Công tác văn phòng cấp ủy đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đó là đánh giá của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết văn phòng cấp ủy năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2024 diễn ra chiều ngày 28/02/2024.
Picture1
Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì hội nghị
 
Năm 2023 mặc dù còn có những khó khăn, hạn chế, nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các huyện ủy, thị uỷ, thành ủy, đảng uỷ đã tập trung tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kịp thời tham mưu chỉ đạo thực hiện các chủ trương, biện pháp tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phục hồi phát triển kinh tế; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; củng cố quốc phòng, an ninh, tiếp tục giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Công tác tham mưu tổng hợp có những đổi mới
Văn phòng Tỉnh uỷ đã chủ động phối hợp tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình làm việc của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ hằng tháng, quý, năm; chủ động sắp xếp giúp Thường trực Tỉnh uỷ xử lý, giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ; ngoài các nội dung trong chương trình làm việc đã đăng ký và xây dựng từ đầu năm, Văn phòng Tỉnh uỷ đã phối hợp với các ngành, đơn vị bố trí, tham mưu Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ nghe, cho ý kiến nhiều nội dung phát sinh do yêu cầu công tác.

Phối hợp cơ quan liên quan tham mưu chuẩn bị tài liệu, phục vụ tốt 180 cuộc họp Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, ngoài ra, phục vụ nhiều cuộc họp trực tuyến, buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các ngành, địa phương, đơn vị để quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh. Sau các hội nghị, ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đều được văn bản hóa bằng các nghị quyết, kết luận, thông báo hoặc công văn chính xác, rõ ràng để các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện. Trong năm 2023, phối hợp tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành hơn 2.900 văn bản chỉ đạo, điều hành.

Văn phòng huyện ủy, thành uỷ, thành ủy, đảng uỷ đã có nhiều nỗ lực, chất lượng tham mưu từng bước được nâng cao. 100% văn phòng đã chủ trì, phối hợp kịp thời tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy; chương trình làm việc hằng năm của ban chấp hành, chương trình làm việc tháng, tuần của ban thường vụ và thường trực cấp ủy cấp huyện, đảng uỷ. Qua đó giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị cấp huyện. Đồng thời, văn phòng cấp ủy thường xuyên rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung Chương trình công tác cho phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.

Phối hợp tốt với các cơ quan tham mưu cấp ủy, các cơ quan, ban, ngành cấp huyện, đảng uỷ tham mưu xây dựng, thẩm định các nghị quyết chuyên đề, đề án, dự án trọng tâm để cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chương trình hành động, kế hoạch của thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố, đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong năm 2023, Văn phòng các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ thẩm định, tham mưu trung bình trên 1.400 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp huyện và đảng uỷ. Chủ động theo dõi, tham mưu thường trực, ban thường vụ cấp ủy kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương, của tỉnh. Kịp thời nắm bắt tình hình trên địa bàn, xử lý thông tin chính xác, tham mưu phục vụ sự lãnh đạo của ban thường vụ, thường trực cấp ủy. Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, thành phố, đảng uỷ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác thông tin tổng hợp được chọn lọc
Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu Thường trực Tỉnh ủy xử lý công việc hàng ngày, đảm bảo tiến độ, sát với tình hình thực tiễn đặt ra. Công tác nắm tình hình, kiểm tra, tổng hợp thông tin được triển khai thực hiện thường xuyên, hiệu quả, qua đó, kịp thời đôn đốc, báo cáo kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan, nhất là các nội dung đã được chỉ đạo tại các hội nghị giao ban định kỳ hàng tuần, tháng, quý theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định, đảm bảo nội dung, tiến độ đề ra; kịp thời thông tin, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy các vụ việc, các tình huống phức tạp phát sinh trên địa bàn để có ý kiến chỉ đạo xử lý, giải quyết;

Hầu hết văn phòng huyện ủy, thị uỷ, thành ủy đã chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu cấp ủy, các cơ quan, ban, ngành cấp huyện trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực cấp ủy; chú trọng nâng cao chất lượng thông tin tổng hợp. Ban hành và triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện. Bên cạnh đó, hầu hết Văn phòng cấp ủy đã phân công chuyên viên theo dõi các ngành và xã, phường, thị trấn; chủ động nắm bắt những vấn đề mới phát sinh trong hoạt động thực tiễn ở địa phương, kịp thời phản ánh, báo cáo thường trực cấp ủy xem xét, chỉ đạo. Tham mưu tổ chức giao ban hàng quý với các cơ quan nội chính, các cơ quan khối đảng, đoàn thể.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn
Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận và xử đơn, thư của công dân theo quy định. Tham mưu thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy định 1792-QĐ/TU ngày 16/12/2019 của Tỉnh uỷ về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân, Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các huyện ủy, thị uỷ, thành ủy, đảng uỷ triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quy định 1792-QĐ/TU ngày 16/12/2019 của Tỉnh uỷ và quy định của trung ương, ngành, trong đó một số Văn phòng cấp uỷ đã phối hợp tham mưu cấp uỷ ban hành hoặc ban hành quy định tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí bí thư huyện uỷ.
Picture2
Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Công nghệ thông tin - Cơ yếu được thông suốt
Công nghệ thông tin - Cơ yếu luôn bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền bí mật, chính xác, kịp thời. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và triển khai công việc. Kịp thời xử lý hơn 150 sự cố về mạng, phần mềm ứng dụng Điều hành tác nghiệp và họp không giấy trên Internet, đảm bảo hệ thống mạng luôn được thông suốt. Chuẩn bị và trực đường truyền 35 Hội nghị trực tuyến do Trung ương và tỉnh tổ chức. 

Công tác Văn thư – Lưu trữ được thực hiện đồng bộ
Công tác văn thư được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, triển khai việc xử lý, gửi, nhận văn bản của Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy trên Hệ điều hành tác nghiệp đạt kết quả tốt. Các con dấu được quản lý và sử dụng đúng quy định, thực hiện tốt chứng thư số và chữ ký số của cấp ủy và các đồng chí lãnh đạo. Văn bản phát hành đúng thể thức, kịp thời và bảo mật. Hồ sơ các hội nghị, các buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các đơn vị được lập đầy đủ theo quy định. Trong năm 2023, đã tiếp nhận và chuyển xử lý 13.151 văn bản gửi đến của Trung ương, các đơn vị trong và ngoài tỉnh, phát hành 3.440 của Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ trên hệ điều hành tác nghiệp.

Công tác quản lý tài chính, tài sản đảng đảm bảo đúng quy định
Hoạt động quản lý tài chính, tài sản đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm đúng nguyên tắc;quản lý và điều hành dự toán ngân sách đảng theo đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo cấp phát kinh phí kịp thời phục vụ hoạt động của cấp uỷ và các cơ quan Đảng; thanh quyết toán các khoản thu, chi cơ bản kịp thời đảm bảo đúng chế độ, đúng nguyên tắc tài chính; bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy.

Công tác quản trị, phục vụ ngày càng kịp thời, chuyên môn hóa
Công tác phục vụ cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc có nhiều tiến bộ. Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện tốt công tác hậu cần, đón tiếp chu đáo, trọng thị các đoàn khách quốc tế, các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố đến thăm và làm việc. Chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ chu đáo các cuộc họp, hội nghị của cấp ủy.
Picture3
Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Trần Văn Xuân trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Một là, Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh năm 2024 theo Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; việc triển khai thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; việc triển khai quán triệt, thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương, nhất là các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp dưới cơ sở trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị các điều kiện cần thiết và phục vụ tốt cho các kỳ Hội nghị Tỉnh ủy, các buổi làm việc, giao ban định kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan, đơn vị, địa phương; hội nghị giao ban định kỳ, sơ kết, tổng kết hoạt động các ban chỉ đạo của Tỉnh ủy. Rà soát các quy định của Trung ương, tỉnh để bổ sung, sửa đổi các quy chế liên quan cho phù hợp thực tế cơ quan, trọng tâm là sửa đổi Quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy theo Quy định 137-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương.

Hai là, Văn phòng Tỉnh uỷ và các văn phòng huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ tiếp tục chú trọng cải tiến và nâng cao chất lượng thông tin, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp uỷ. Theo dõi sát và báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của các cấp uỷ và các tổ chức đảng trực thuộc, trọng tâm là việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, phức tạp ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.

Ba là, Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11/QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý đơn, nhất là đơn có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, vụ việc có nội dung phức tạp, đông người, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; vụ việc nổi cộm nhân dân bức xúc, dư luận quan tâm.

Bốn là, đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin, cơ yếu: tăng cường phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức các chủ trương, quan điểm của Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Tỉnh uỷ về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng máy tính theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Picture4
Đồng chí Huỳnh Thị Hằng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Năm là, nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ: tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác thư, lưu trữ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn còn thiếu hoặc bất cập; tăng cường kiểm tra các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức trong cơ quan để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc cán bộ công chức trong việc lập hồ sơ công việc và giao nộp đầy đủ đúng thời hạn vào lưu trữ cơ quan. Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ để giảm bớt giấy tờ. Tiếp tục cập nhật phần mềm số hóa tài liệu sau khi được cài đặt phần mềm số hóa hoàn chỉnh của Trung ương.

Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị, quản lý tài chính, tài sản đảng: Tăng cường công tác quản lý tài chính, bảo đảm đúng nguyên tắc, chế độ, chính sách; có các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát biểu tại hội, đồng chí Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Văn phòng cấp ủy năm 2023: Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, chất lượng tham mưu, tổng hợp ngày càng nâng lên, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, quy chế làm việc và chương trình công tác được kịp thời; công tác thẩm tra, thẩm định các văn bản trước khi trình cấp ủy ngày càng chuyển biến rõ nét; việc hướng dẫn, phối hợp kiểm tra, giám sát theo dõi thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận,…trên các lĩnh vực được thường xuyên; công tác phục vụ hoạt động của cấp ủy được kịp thời; công tác tài chính, văn thư - lưu trữ, ngày càng chủ động, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao. 
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình làm việc năm 2024 của Tỉnh ủy, cùng với những nội dung phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục thường xuyên nắt bắt, cập nhật những chủ trương, quy định mới của Trung ương, của Tỉnh ủy và chính sách pháp luật Nhà nước; hướng dẫn của Văn phòng Trung ương; thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng cấp ủy để cùng với các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục phối hợp, tham mưu thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, kết luận thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số,... gắn với Đề án cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2020 - 2025. Chủ động tham mưu triển khai thực hiện các công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030Tiếp tục phát huy truyền thống của Văn phòng cấp ủy Tuyệt đối trung thành, đoàn kết sáng tạo, tận tụy chu đáo, giữ vững nguyên tắc”, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Tác giả bài viết: Kinh Bắc

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây