Chương trình Hành động của Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh: Trần Tuệ Hiền

Chủ nhật - 15/05/2016 22:26 893 0
Trang TTĐT Tỉnh ủy Bình Phước đăng toàn văn Chương trình hành động của bà Trần Tuệ Hiền - ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

     Là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua các vị trí công tác tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thị ủy Đồng Xoài và Tỉnh ủy Bình Phước, là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, dù ở cương vị nào, tôi  luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho. Được giới thiệu tái cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, đối với cá nhân tôi, đây là vinh dự và niềm hạnh phúc lớn, song cũng là trách nhiệm trước Nhân dân tỉnh nhà.

     Qua một nhiệm kỳ làm nhiệm vụ người đại biểu HĐND, tôi nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của HĐND tỉnh - cơ quan quyền lực cao nhất tại địa phương do Nhân dân bầu ra. Người đại biểu HĐND tỉnh sẽ có điều kiện tốt nhất tham gia đóng góp ý kiến để giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện và chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật, tham gia vào việc giám sát hoạt động của chính quyền; tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hành vi vi phạm pháp luật khác; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

     Trên cơ sở Nghị quyết của nhiệm kỳ và hàng năm, Quy chế hoạt động của HĐND và chương trình hành động của cá nhân, nghiêm túc nhìn nhận, bản thân tôi vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm nhất định; nhưng với tâm huyết và niềm đam mê công việc, từ vị trí công tác hiện tại, tôi mong muốn được đóng góp tích cực, hiệu quả hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Vì thế, tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị cử tri để trở thành người đại biểu Nhân dân; qua đó có cơ hội lắng nghe, ghi nhận, đưa ý kiến của người dân tham gia quyết định những chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong tỉnh.

     Trên chặng đường cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới, Bình Phước đã có những bước phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng  khá, GRDP bình quân hàng năm (giá so sánh 1994) giai đoạn 2011-2015 đạt 10,8 %. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ; giá trị sản xuất  nông nghiệp bình quân hàng năm tăng 6,2%, tái cơ cấu ngành nông nghiệp được triển khai bước đầu. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, khoa học công nghệ, môi trường ... đáp ứng những yêu cầu cơ bản của Nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chính sách dân tộc đạt được nhiều thành quả quan trọng; công tác quốc phòng an ninh giữ vững ổn định; quan hệ quốc tế được mở rộng trên nhiều lĩnh vực.

     Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới luôn được tập trung chỉ đạo, đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 03 xã đạt 19/19 tiêu chí (xã Tân Lập - huyện Đồng Phú; xã Tiến Hưng - thị xã Đồng Xoài; xã Minh Thành - huyện Chơn Thành); bình quân số tiêu chí đạt được của 92 xã điểm là 10,73 tiêu chí.

     Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội phải gắn với phát triển bền vững và định hướng có tính chiến lược, đồng bộ, toàn diện trên cả 3 trụ cột chính là phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, hợp lý, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng; giữ gìn và bảo vệ tài nguyên môi trường và đảm bảo tốt các nhu cầu về xã hội mà người dân quan tâm.

     Để giải quyết căn bản các vấn đề trên, công tác cán bộ chính là khâu then chốt nhất bởi tư tưởng, tư duy gắn liền với cán bộ lãnh đạo; những vấn đề cấp bách đang đặt ra cho sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay, như: thách thức trong xây dựng tầm nhìn, hoạch định chiến lược với khả năng thực thi cao; thách thức trong chọn lựa đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp “đủ tâm, xứng tầm” để đưa đất nước và từng ngành lĩnh vực, địa phương phát triển trong giai đoạn mới; thách thức trong việc xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm đời sống và đãi ngộ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

     Là lớp cán bộ kế nhiệm của tỉnh, nếu được quý vị cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu là Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, với trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, trên cương vị Thường trực Tỉnh ủy, tôi sẽ quan tâm thực hiện tốt các vấn đề sau:

     Thứ nhất: Cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Tập trung huy động, tranh thủ các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; cải thiện phúc lợi xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Việc tham gia bàn bạc, quyết định các chủ trương phát triển của tỉnh đều phải đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

     Thứ hai: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội, chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo; tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Xây dựng các giải pháp thực thi có hiệu quả các cơ chế chính sách đối đồng bào DTTS thông qua việc triển khai đề án kiện toàn tổ chức, hoạt động của già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Nông thôn mới.

     Chỉ đạo quyết liệt để giải quyết các vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong Nhân dân. Quan tâm lãnh đạo các cấp, các ngành tập trung cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường biện pháp trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

     Thứ ba: Quan tâm lãnh đạo phát triển quy hoạch đồng bộ, có tầm nhìn chiến lược; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường; xây dựng nếp sống văn minh đô thị; hướng tới xây dựng đô thị kỷ cương, văn minh - công dân gương mẫu, tự giác… để các thị xã trở thành “đầu tàu” trong sự phát triển chung của toàn tỉnh.

     Thứ tư:  Bản thân tôi cũng sẽ đầu tư thời gian và tâm huyết, cùng cấp ủy và chính quyền thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo chiều sâu, nâng cao đạo đức công vụ và năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nâng cao trách nhiệm và quyết tâm hành động chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, loại bỏ các thủ tục, những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

     Thứ năm: Với vai trò một nữ ứng cử viên, tôi quan tâm đến Bình đẳng giới và sự phát triển toàn diện của phụ nữ; tạo điều kiện để Hội HLPN, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động, việc làm và chăm sóc sức khỏe; để phụ nữ tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống và tham gia công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể,  doanh nghiệp cũng như các hoạt động xã hội khác...

     Thứ sáu: Từng là thủ lĩnh thanh niên, tôi đặt niềm tin vào sự lớn mạnh của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà. Tôi sẽ quan tâm lãnh đạo tăng cường hơn nữa việc định hướng lý tưởng sống, giáo dục đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ và học sinh, sinh viên; tạo cơ hội và điều kiện để các bạn trẻ rèn luyện thể lực và phát triển trí lực, nỗ lực vươn lên khẳng định bản thân. Bằng tình cảm và trách nhiệm, tôi sẽ cùng các cấp ủy, chính quyền lắng nghe Thanh niên nói, nhìn nhận rõ những việc Thanh niên làm, gần gũi, tin tưởng và đồng hành cũng Thanh niên; qua đó, huy động, phát huy sức sáng tạo, tiềm năng của nguồn lực trẻ trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

     Để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, bản thân tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập; tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe những phản ánh, kiến nghị cũng như tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; góp phần  chuyển tải tâm tư, nguyện vọng, ý kiến góp ý  của Nhân dân đến HĐND tỉnh; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây