Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận.

Thứ năm - 30/03/2023 11:32 1.192 0
Triển khai các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác dân vận chính quyền, thời gian qua, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Phước phối hợp triển khai, thực hiện kịp thời, thường xuyên và mang lại những kết quả tích cực.
CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN GÓP PHẦN GIÚP DÂN ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG

Theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, thời gian qua, những vấn đề có liên quan đến nội dung phối hợp đều được đảm bảo thực hiện. Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp số 06 về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022-2026; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết ban hành Kế hoạch phối hợp số 27-KH/BDVTU-BCSĐUBND về phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2023. Thông qua ký kết nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Phối hợp nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng trong nhân dân và phong trào quần chúng để kịp thời báo cáo cấp ủy chỉ đạo, giải quyết, góp phần ngăn ngừa và hạn chế xảy ra những điểm nóng; phối hợp tốt với các đoàn thể, hội quần chúng trong tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Từ đó các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị quan tâm và thực hiện công tác dân vận có nhiều chuyển biến hơn, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác Dân vận gắn bó hơn, chặt chẽ hơn.
 
Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Tỉnh ủy- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm về công tác Dân vận của chính quyền trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022

Các cơ quan nhà nước làm tốt việc tham mưu xây dựng, ban hành chủ trương, chính sách đúng và thực hiện đúng chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Thực hiện chương trình phối hợp và nhằm đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các văn bản liên quan để chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong hệ thống chính quyền các cấp trong tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Nổi rõ, hiệu quả của công tác dân vận chính quyền trong cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Tỉnh đã triển khai thông tin tuyên truyền kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc điều tra xã hội học phục vụ xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 24-2-2023 của UBND tỉnh về chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023, với một số mục tiêu cụ thể như: về hạ tầng số, 70% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh; 70% hộ gia đình được phủ mạng internet băng thông rộng cáp quang; 100% dân số được phủ sóng bởi mạng di động; về chính quyền số, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý hoàn toàn trực tuyến đạt 60%; tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật) cấp tỉnh đạt 100%, cấp huyện đạt 95%, cấp xã đạt 80%. 

Đối với kinh tế số, tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 60%. Về xã hội số, tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng “Binhphuoc today” đạt 70%; tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 30% trở lên; tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 20%...Tất cả với mục tiêu là xây dựng, hình thành nền công vụ liêm chính, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây là một nội dung rất quan trọng, được Tỉnh ủy đã cụ thể bằng Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/6/2022 về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo điều hành, căn cứ vào các kết luận, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy, với tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 36/CTr-UBND ngày 03/02/2023 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, trong đó xây dựng 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đề ra 93 danh mục nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023; thành lập 03 tổ rà soát về công tác tổ chức cán bộ, về đầu tư công và công tác quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn từ năm 2020 đến nay; tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch theo Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ban hành 2 đề án tái cơ cấu toàn diện phát triển ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án quản lý, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng gắn với phát triển du lịch tỉnh Bình Phước.

Bên cạnh đó, các chế độ chính sách cho người có công được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; lĩnh vực quản lý xã hội luôn được quan tâm kịp thời, đang quản lý và nuôi dưỡng tập trung 63 đối tượng; thường xuyên khám sức khỏe, tích cực điều trị, chăm sóc cho đối tượng có sức khỏe yếu và kiểm tra, theo dõi sát sao sức khỏe các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt; công tác tuyên truyền, chia sẽ các thông tin liên quan đến công tác dân tộc, các lễ hội, tết cổ truyền của đồng bào dân tộc thiểu số, mô hình cá nhân điển hình trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được phát huy.
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 14/02/2023 về việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh năm 2023. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận chính quyền; phối hợp thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10/02/2023 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh, phấn đấu giảm tối thiểu 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; giải quyết đất ở cho 48 hộ; giải quyết nhà ở cho 629 hộ (xây dựng mới nhà ở là 431 hộ và sửa chữa nhà ở là 198 hộ); hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 1.300 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 1.310 hộ; hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung 04 công trình; hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho 100% trẻ em suy dinh dưỡng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Những kết quả về công tác dân vận chính quyền trong những năm qua đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp nhân dân ổn định cuộc sống và đời sống ngày một nâng cao, không ngừng củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh.

TẠO SỰ LAN TỎA MẠNH MẼ TRONG QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN

Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy, với quan điểm phối hợp phải được thực hiện một cách thiết thực, tránh hình thức, tạo được sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân. Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền, với những nội dung trọng tâm, như: tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh công tác dân vận của chính quyền; kịp thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng, thực hiện có hiệu quả cơ chế “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Theo đó mọi công việc của chính quyền phải gắn chặt với công tác vận động quần chúng của Đảng, thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự gương mẫu, tận tụy.

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giảm các thủ tục hành chính dễ gây phiền hà cho tổ chức và công dân; công tác tiếp dân, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp trong việc đối thoại với nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục rà soát để tham mưu cấp ủy chỉ đạo chính quyền phân công đồng chí Chủ tịch UBND phụ trách công tác dân vận chính quyền và chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội và công khai hóa các hoạt động của chính quyền theo luật định.

Ngoài ra, phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời khen thưởng, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác dân vận chính quyền, nhất là phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp theo Hướng dẫn số 01-HD/BDVTU ngày 03/11/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy để từ đó đưa công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền ngày càng đi vào chiều sâu.
                                                                                                 
 

Tác giả bài viết: Dũng Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây