Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

Thứ năm - 18/11/2021 09:27 2.241 0
Ngày 08/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 48-KH/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ nội dung công việc, cách thức, thời gian triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong Kết luận số 01-KL/TW, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh nội dung học tập, làm theo Bác gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị ngày càng hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng các cấp trong tỉnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh tư liệu)

Yêu cầu việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW cần tập trung làm tốt ba nội dung trọng tâm: (1) Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên; (2) phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu trong thực hiện với phương châm “Trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau”, “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; (3) coi việc thực hành trách nhiệm nêu gương cùng với mức độ hoàn thành trách nhiệm công vụ là thước đo để đánh giá kết quả học và làm theo Bác hằng năm.

Nâng cao nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 
Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hiện thực hóa khát vọng phát triển Bình Phước giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
 
Xác định việc học tập và làm theo Bác để Đảng ta và mỗi đảng viên xứng đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam và sự tin cậy của Nhân dân. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân", "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân".
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao hằng năm, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt cho cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung của Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm theo Kế hoạch của Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác
 
Xác định đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xác định kết quả thực hiện kế hoạch này là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, chú trọng 03 nhiệm vụ đột phá về kết cấu hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và nguồn nhân lực để triển khai thực hiện có hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng năm, mỗi huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các chi bộ, đảng bộ xây dựng được ít nhất từ 01 mô hình tiêu biểu và 02 điển hình của cấp mình trở lên. Việc lựa chọn, xây dựng mô hình tiêu biểu phải được ban thường vụ cấp ủy, đảng ủy, chi ủy, chi bộ (nơi không có chi ủy) xét duyệt, thông qua trước khi tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo cấp trên.

Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hằng năm, lưu tại chi bộ, cơ quan, chi đoàn, chi hội nơi sinh hoạt để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm; báo cáo kết quả thực hiện với cấp uỷ hoặc chi bộ, chi đoàn, chi hội, cơ quan, đơn vị nơi công tác khi tổng kết công tác cuối năm.

Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Đổi mới công tác tuyên truyền

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đẩy mạnh việc tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW; về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức; đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết

Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương; xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm.

 

Tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo trong toàn Đảng bộ và toàn tỉnh. Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các hyện ủy, thị ủy, thành ủy; cơ quan, đơn vị do ban thường vụ cấp uỷ chịu trách nhiệm, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiết thực, hiệu quả.

Tác giả bài viết: Gia Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập155
  • Hôm nay41,368
  • Tháng hiện tại570,368
  • Tổng lượt truy cập20,823,546
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây