Cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo vì lợi ích chung luôn là những người gương mẫu học tập và làm theo Bác

Thứ năm - 14/10/2021 10:28 4.264 0

Cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo vì lợi ích chung luôn là những người gương mẫu học tập và làm theo Bác

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn nhấn mạnh vai trò của cán bộ đối với sự nghiệp cách mạng. Người nêu rõ: “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Do đó, trong mọi giai đoạn cách mạng, công tác giáo dục, quản lý, sử dụng cán bộ luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thực tế đã và đang chứng minh, những cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo vì lợi ích chung luôn là những người gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn khuyến khích, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu này khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, tinh thần năng động, sáng tạo và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý với bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tổng kết thực tiễn sắc bén, tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng cụ thể hoá và tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để thực hiện thành công đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Để cụ thể hóa chủ trương nêu trên đã được xác định tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trên cơ sở xem xét Đề án "Xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", ngày 22/9/2021, Bộ Chính trị đã ký và ban hành Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị “về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”. Tại Kết luận này, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo:

- Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì Nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ.

- Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.
 
6 9 TBT
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo

- Đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ phải báo cáo với người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị nơi công tác; được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm, bảo đảm không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ triển khai thực hiện.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo. Chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm.

Khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét, xử lý phù hợp, nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. Xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, giải pháp thí điểm, đổi mới, sáng tạo có hiệu quả; kịp thời xem xét, nghiên cứu để thể chế hoá thành quy định pháp luật, tạo cơ sở pháp lý để nhân rộng các mô hình, giải pháp đó. Đồng thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng; ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao.

Hiện đất nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình xây dựng, quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bên cạnh các mặt thành tựu, tích cực, sẽ luôn có những mặt tiêu cực, thách thức cần được xem xét một cách tỉnh táo và xử lý một cách kịp thời, hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới. Nhưng việc đổi mới, sáng tạo đó phải bảo đảm không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng, phải có động cơ trong sáng, mục đích cao đẹp vì dân, vì nước, vì sự phát triển của địa phương, đơn vị.


Để việc quán triệt và thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị có hiệu quả, thì đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phải tập trung nghiên cứu và thực hiện đầy đủ, có kết quả Kết luận số 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Bởi khi quán triệt đầy đủ và thực hiện có kết quả trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên như đã nêu trên thì việc năng động, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá sẽ luôn hướng về lợi ích chung, về sự phát triển của địa phương đơn vị. Thực tế đã và đang chứng minh, những cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo vì lợi ích chung luôn là những người gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
z2497360866739 f5a6d2030c06375d8b5c3e4cc083731d
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Anh Dũng tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm rà soát dịch vụ công kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia
 
Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương; người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo; phải thể hiện được tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, theo tinh thần Bác đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". 
 
Trong thực tế, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có tầm ảnh hưởng rất lớn, để từ đó người dân thêm tin yêu Đảng. Còn nhớ trong vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 năm 2020, vào những thời khắc khó khăn, sinh tử, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man- vị tướng của Quân khu 4 đã lựa chọn sự dấn thân vì dân, vì nước.  Câu nói cuối cùng của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man khi báo cáo với Thủ tướng về người đồng đội của mình: “Nhân dân đang cần chúng ta đến thì bất luận có hy sinh cũng phải đến” đã gây xúc động mạnh trong lòng quân, dân cả nước. Hay trong bối cảnh gần 2 năm cả nước chống chọi với đại dịch COVID-19, không thể kể hết những tấm gương xung phong, tình nguyện, những nghĩa cử cao đẹp của các cán bộ, đảng viên cùng cả hệ thống chính trị và người dân sớm nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình an cho nhân dân.

Đặc biệt hiện nay, để thực hiện thành công đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, yêu cầu khách quan đặt ra là cần có những cán bộ “6 dám” (dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thử thách). Muốn vậy, chúng ta phải có cơ chế phù hợp, phát huy được năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ có đức, có tài, có tâm và có tầm, để cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Do đó, việc quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị chính là rất cần thiết, phù hợp với quy luật tất yếu phát triển đất nước và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay./.


 
 

Tác giả bài viết: Gia Phúc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập96
  • Hôm nay18,782
  • Tháng hiện tại400,480
  • Tổng lượt truy cập19,913,542
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây